#author("2021-10-28T00:28:18+09:00","","")
Dragon Ocean Đ? S?n là siêu qu?n th? ngh? d??ng phía bên trên m?t bi?n l?n nh?t Vi?t Nam. Khác v?i đ?i d? án Vinhomes C? Loa, Dragon Ocean Đ? S?n xây d?ng toàn di?n trên m?t bi?n đem đ?n tr?i nghi?m ngh? d??ng gi?a kho?ng kho?ng không b?n b? là bi?n. D? án khu du l?ch Đ?i R?ng hoàn thành s? góp ph?n đ?a H?i Phòng tr? thành đi?m đ?n l?a ch?n ch?n l?a du l?ch h?p d?n c?a Vi?t Nam & toàn c?u.? Tên Th??ng M?i: Dragon Ocean Đ? S?n? V? trí: P. V?n H??ng, Q. Đ? S?n, Tp. H?i Phòng? Ch? Đ?u T?: T?p Đoàn Geleximco? Di?n tích : 480ha? Lo?i hình phát tri?n: Bi?t th? ngh? d??ng, Shophouse, Minihotel, Condotel? Ti?n ích: Sân golf 27 h?,Trung tâm h?i ngh?, Khách s?n 5 sao; Resort; Khu ph? buôn bán; Bi?n nhân t?o; B? b?i n??c ng?t, b? b?i n??c m?n; Công viên n??c; Khu vui ch?i…? Kh?i gian ki?n thi?t: 5 năm, vào năm 2019 t?i 2023 https://trannghia.net/du-an-doi-rong-do-son/ https://trannghia.net/du-an/dragon-ocean-do-son/トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS