T?i thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, Dragon Ocean Đ? S?n n?m trên ng?n đ?i nhìn ra dãy núi R?ng và li?n k? v?i khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000 ha. T?o nên m?t qu?n th? ngh? d??ng đ?ng c?p qu?c t?, Dragon Ocean Đ? S?n là siêu ngh? d??ng qu?c t? đ?u tiên trong qu?n th? du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam, mang đ?n m?t di?n m?o hoàn toàn m?i và nh?ng nét đ?p đa d?ng h?n. Trong 2-3 năm t?i, Đ? S?n Dragon Ocean s? là đ?i di?n cho s? phát tri?n đ?t phá c?a du l?ch Đ? S?n. Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, đ??c bao b?c b?i thiên nhiên, có h?n 480 ha đ?t đ??c khai hoang hoàn toàn, đ?t tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i. M?t trong nh?ng đi?m n?i b?t c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o tr?i dài h?n 1km, dài 23 ha. Bãi bi?n này đ?c đáo ? ch?, toàn b? n??c bi?n luôn trong xanh, so v?i đ? đ?c c?a n??c bi?n Đ? S?n. D? án do T?p đoàn Geleximco làm ch? đ?u t? v?i tên g?i Dragon Ocean Đ? S?n, t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. Khu du l?ch qu?c t? Dragon Ocean Đ? S?n có di?n tích đ?t 480 ha h??ng đ?n m?c tiêu tr? thành qu?n th? du l?ch ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n B?c. S?n ph?m có giá tr? cao, tr? thành ni?m t? hào c?a TP H?i Phòng.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-03 (水) 13:02:28 (28d)