Chung c? Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a t?i Đ? S?n, H?i Phòng g?n dãy núi R?ng và khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha. Đ? S?n t?o nên m?t qu?n th? siêu ngh? d??ng n?m trong khu du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam hi?n lên m?t di?n m?o hoàn toàn m?i, đ?p h?n, đa d?ng h?n v? m?i m?t. Khi du l?ch Đ? S?n phát tri?n, Dragon Ocean s? tr? thành m?t đ?a danh c?a Đ? S?n. Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n đ??c bao b?c b?i thiên nhiên và t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a.Nó có 480ha đ?t khai hoang, đáp ?ng các tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i. Đi?m nh?n c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o tr?i dài h?n 1 km và r?ng 23 ha. Nó đ?c đáo b?i toàn b? n??c bi?n quanh khu v?c này luôn trong xanh, không b? đ?c nh? n??c quanh Đ? S?n. The Dragon Ocean Đ? S?n là tên chính th?c c?a khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill do T?p đoàn Geleximco tri?n khai t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. V?i di?n tích lên đ?n 480ha, Dragon Ocean Đ? S?n h??ng đ?n m?c tiêu tr? thành khu ph?c h?p ngh? d??ng bi?n đ?ng c?p nh?t mi?n B?c, d? án Dragon Ocean h?a h?n s? mang đ?n m?t s?n ph?m khác bi?t. M?t s?n ph?m b?t đ?ng s?n đ?p, ti?m năng sinh l?i cao, tr? thành ni?m t? hào c?a Thành ph? H?i Phòng.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-02 (火) 15:08:53 (29d)