KN Paradise h?i t? không thi?u th?n các lo?i hình dòng thành ph?m b?t đ?ng cây s?n v??t tr?i t? Bi?t th? bi?n, Bi?t th? golf, Nhà ph? ngh? d??ng, Nhà ph? kinh t?, cho đ?n các Căn h? th?i th??ng. Trong s? đó, mô hình bi?t th? đc ki?n thi?t theo nhi?u phong thái khác nhau nh? bi?t th? golf, bi?t th? bi?n, khu làng bi?t th? Nh?t B?n… mang đ?n nh?ng kho?ng kho?ng không s?ng th??ng l?u x?ng t?m.Các khu nhà ph? th??ng m?i thì nhân t? công su?t l?i đc t?p trung phát tri?n, tìm hi?u s? ti?n l?i, thu?n ti?n giao th??ng. T?i KN Paradise, nh?ng Khu ph?c h?p căn h? không nh?ng cung ?ng v? ti?n d?ng tân ti?n, mà gia ch? s? hài lòng v?i nh?ng h??ng nhìn ?n t??ng nh? tr?c di?n sân golf & thu tr?n kho?ng không sân v??n th??ng uy?n.KN Paradise x?ng danh là n?i an c? l?c nghi?p, n?i ki?n t?o nh?ng b?ng giá tr? s?ng v?ng ch?c, n?i c?ng h??ng b?ng giá tr? chi tiêu & sinh l?i b?n v?ng và v?ng ch?c và kiên c?. https://knparadiselandcamranh.wordpress.com/ https://www.facebook.com/KNParsolcamranh.nhatrang https://myspace.com/knparadiseland https://replit.com/@knparadise https://gab.com/knparadise https://bookme.name/knparadisez https://www.behance.net/knparadise2 https://gfycat.com/@knparadiseland https://twitter.com/KhiBiMinh1 https://catchthemes.com/support-forum/users/knparadiseland/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 14:22:16 (49d)