KN Paradise h?i t? đ?y đ? nh?ng mô hình thành ph?m b?t đ?ng s?n v??t tr?i t? Bi?t th? bi?n, Bi?t th? golf, Nhà ph? ngh? d??ng, Nhà ph? buôn bán, cho đ?n các Căn h? cao c?p. Trong s? đó, lo?i hình ngôi nhà đ??c ki?n thi?t theo khá nhi?u đ?ng c?p và sang tr?ng khác l? nh? tòa nhà golf, bi?t th? bi?n, khu làng bi?t th? Nh?t B?n… mang đ?n nh?ng kho?ng không s?ng th??ng l?u x?ng t?m.Các khu nhà ph? th??ng m?i thì nhân t? công năng l?i đ??c tri?u t?p phát tri?n, tìm hi?u s? ti?n l?i, thu?n ti?n giao th??ng. T?i KN Paradise, các Khu ph?c h?p căn h? không ch? có cung ?ng v? thu?n ti?n tân ti?n, mà gia ch? s? hài lòng v?i nh?ng h??ng nhìn ?n t??ng nh? tr?c di?n sân golf & thu tr?n kho?ng không sân v??n th??ng uy?n.KN Paradise x?ng danh là n?i an c? l?c nghi?p, n?i ki?n thi?t các giá tr? s?ng v?ng b?n, n?i c?ng h??ng giá tr? đ?u t? chi tiêu & sinh l?i v?ng ch?c và b?n v?ng và kiên c?. https://knparadise.land/ https://replit.com/@knparadise https://sites.google.com/view/knparadiseland/ https://www.quora.com/profile/Knparadise https://os.mbed.com/users/knparadiseland/ https://gab.com/knparadise https://angel.co/u/kn-paradise-1 https://www.producthunt.com/@knparadise https://fliphtml5.com/homepage/bhxsd https://www.behance.net/knparadise2


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 14:44:54 (49d)