KN Paradise h?i t? không thi?u nh?ng mô hình s?n ph?m b?t đ?ng c? s?n v??t tr?i t? Bi?t th? bi?n, Bi?t th? golf, Nhà ph? ngh? d??ng, Nhà ph? buôn bán, cho đ?n các Căn h? cao c?p. Trong s? đó, lo?i hình tòa nhà đ??c ki?n thi?t theo khá nhi?u sang tr?ng không gi?ng nhau nh? tòa nhà golf, khu nhà ? bi?n, khu làng bi?t th? Nh?t B?n… mang đ?n nh?ng không khí s?ng th??ng l?u x?ng t?m.Các khu nhà ph? kinh t? thì y?u t? công năng l?i đc t?p trung phát tri?n, đào b?i s? ti?n l?i, thu?n l?i giao th??ng. T?i KN Paradise, các Khu ph?c h?p căn h? không ch? giao hàng v? ti?n nghi tân ti?n, mà gia ch? s? hài lòng v?i các h??ng nhìn ?n t??ng nh? tr?c di?n sân golf và thu tr?n kho?ng không khu v??n th??ng uy?n.KN Paradise x?ng đáng là n?i an c? l?c nghi?p, n?i thành l?p nh?ng báo giá tr? s?ng v?ng b?n, n?i c?ng h??ng b?ng giá tr? đ?u t? & sinh l?i b?n v?ng và kiên c?. https://gfycat.com/@knparadiseland https://gitlab.com/knparadise https://twitter.com/KhiBiMinh1 https://bookme.name/knparadisez https://angel.co/u/kn-paradise-1 https://myspace.com/knparadiseland https://www.folkd.com/user/knparadiseland https://en.gravatar.com/paradiselandcamranh https://knparadiselandcamranh.wordpress.com/2021/10/11/kn-paradise-cam-ranh/ https://www.pinterest.com/knparadiseland/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 03:05:18 (50d)