KN Paradise h?i t? không thi?u th?n các lo?i hình dòng thành ph?m b?t đ?ng c? s?n v??t tr?i t? Bi?t th? bi?n, Bi?t th? golf, Nhà ph? ngh? d??ng, Nhà ph? kinh t?, cho t?i các Căn h? cao c?p. Trong đó, mô hình bi?t th? đ??c thi?t k? theo r?t đông sang tr?ng khác l? nh? khu nhà ? golf, n?i ? bi?n, khu làng tòa nhà Nh?t B?n… mang đ?n nh?ng kho?ng không s?ng th??ng l?u x?ng t?m.Các khu nhà ph? buôn bán thì nhân t? công su?t l?i đc t?p trung phát tri?n, tìm hi?u s? ti?n l?i, ti?n l?i giao th??ng. T?i KN Paradise, các Khu ph?c h?p căn h? không ch? là cung ?ng v? ti?n l?i văn minh, mà gia ch? s? hài lòng v?i các h??ng nhìn tuy?t v?i nh? tr?c di?n sân golf & thu tr?n kho?ng kho?ng không c?nh v??n th??ng uy?n.KN Paradise x?ng đáng là n?i an c? l?c nghi?p, n?i ki?n thi?t các giá tr? s?ng v?ng ch?c, n?i c?ng h??ng b?ng giá tr? đ?u t? & sinh l?i v?ng ch?c. https://www.quora.com/profile/Knparadise https://www.pinterest.com/knparadiseland/ https://www.blogger.com/u/1/profile/07357520430714691188 https://knparadiselandcamranh.wordpress.com/ https://www.producthunt.com/@knparadise https://bookme.name/knparadisez https://gab.com/knparadise https://knparadise.land/ https://gifyu.com/knparadise https://www.behance.net/knparadise2


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 14:24:44 (49d)