Tranh trúc ch? là ngh? thu?t tranh trúc dân gian truy?n th?ng lâu đ?i đc làm t? trúc.Vách ngăn phòng th? tranh trúc ch? nghĩa là tranh trúc ch? s? đ??c l?ng &o vách ngăn nh?m m?c tiêu ti?m năng gi? b?c tranh mà v?n gi? đc tính năng ngăn phòng. Tranh trúc ch? là ngh? thu?t tranh trúc dân gian truy?n th?ng cu?i ngu?n lâu đ?i đc làm t? trúc.Vách ngăn phòng th? tranh trúc ch? nghĩa là tranh trúc ch? s? đ??c l?ng &o vách ngăn nh?m m?c đích gi? b?c tranh mà v?n gi? đ??c tác d?ng ngăn phòng. Không gian phong th?y trong nhà đc ?u đãi s? m?t chính là phòng th?. Phòng th?, phòng khách, phòng ng? là nh?ng công trình ti?t minh. Vách ngăn phòng khách & phòng th? là cách đ? ngăn nh?ngh nh?ng công trình ti?t minh tránh kh?i xung đ?t công năng phòng. Hi?n nay thì r?t nhi?u ph?n h? s?ng trong căn h? chung c? th??ng khó khăn khi tìm đ?a đi?m th? t? vì nh?ng b? b?t v? m?t hi?n tích c?a căn h?. Chuyên gia phong th?y s? t? v?n ch?a s? quy ví m?t trong nh?ng đ? ý khi k?t h?p phòng khách & phòng th? b?ng vách ngăn phòng khách & phòng th? trong không khí chung c?. Khi bài trí kho?ng kho?ng không th? t?, không gian tâm linh v?i phòng khách các Fan Hâm m? tránh không giyên tâm linh màu s?c quá n?i b?t đ?i v?i nh?ng đ? n?i th?t trong kho?ng không phòng khách. Tránh bài trí kho?ng không th? t? b? nh?ng h? th?ng nh? d?m xà c?t trong phòng khách khi đè lén lên ho?c là h? cũng c?n c?nh báo đ?n cái vi?c bài trí làm sao cho không khí th? t? t?c là ban th? tránh b? nh?ng ánh sáng d??ng quan c?a ban công cũng nh? là kh?i h? th?ng phòng khách soi r?i &o ban th? n?u nh? phòng khách qua sáng nh?ng Fan Hâm m? có rèm ho?c vách ngăn phòng khách, vách ngăn phòng th? đ? làm làm sao đ? cho phòng th? có kho?ng ánh n?ng t??ng x?ng v?a ph?i đ? chi?m d?ng th? t? đc l?u khí. http://samurai-semi.com/pukiwiki-1.5.1_utf8/index.php?dosondragonocean46 http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=488330&ContentTypeID=0x01003AC3E9B31087484C90C650786A0B5952 http://www.mitsuba-aoi.com/nol/index.php?dosondragonocean85


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-28 (木) 00:38:26 (35d)