T?i huy?n Văn Giang, t?nh H?ng Yên, xã Long H?ng & Nghĩa Tr? là đô th? ki?u m?u, văn minh, hi?n đ?i v?i nhi?u lo?i hình s?n ph?m dân c?, th??ng m?i và d?ch v?. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. Vinhomes Dream City Văn Giang có di?n tích 4454 ha v?i m?c giá h?p lý, đáp ?ng nhu c?u c?a m?i khách hàng và bi?n ??c m? s? h?u n?i an c? t?i Hà N?i hay H?ng Yên thành hi?n th?c. Khu đô th? này đã t?o nên m?t đô th? hi?n đ?i, văn minh, đ?ng c?p theo tiêu chu?n Singapore trong t??ng lai. Là t? h?p bi?t th?, nhà ph?, shophouse và căn h? ti?p n?i thành công c?a d? án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, v?i tiêu chí mang d?u ?n hi?n đ?i và ki?n ??trúc tinh t? cho nhóm căn h? cao c?p. T?p đoàn Vingroup, ch? đ?u t? c?a nh?ng ti?n ích s?ng đ?ng c?p trong khu đô th? đã g?i g?m nh?ng thi?t k? đ?c đáo và ?n t??ng nh?t khu đô th? dành cho nh?ng c? dân t??ng lai c?a đ? ch? h?nh phúc này.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0079467336 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-12 (金) 14:09:03 (19d)