T?i xã Long H?ng và Nghĩa Tr?, huy?n Văn Giang, t?nh H?ng Yên, Vinhomes Dream City là m?t đ?i đô th? ki?u m?u, hi?n đ?i, cung c?p nhi?u lo?i hình s?n ph?m nhà ?, th??ng m?i và d?ch v?. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. V?i di?n tích đ?t 4454 ha và m?c giá h?p lý, Vinhomes Dream City Văn Giang ph?c v? nhu c?u c?a m?i đ?i t??ng khách hàng, bi?n ??c m? s? h?u n?i an c? t?i Hà N?i và H?ng Yên. Trong t??ng lai, tôi hình dung Singapore s? là m?t thành ph? văn minh, hi?n đ?i và đ?ng c?p theo tiêu chu?n c?a Singapore. Ti?p n?i thành công c?a d? án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, Vinhomes Dream City là t? h?p bi?t th?, nhà li?n k?, shophouse và chu?i căn h? cao c?p. Ch? đ?u t? Vingroup đã mang đ?n cho khu đô th? nh?ng thi?t k? ?n t??ng và đ?c đáo nh?t dành riêng cho nh?ng c? dân t??ng lai c?a đ? ch? h?nh phúc này nh?ng ti?n ích s?ng đ?ng c?p nh?t.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0879405665 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-12 (金) 14:07:29 (19d)